එක්වන්න අප සමග

එක්වන්න අප සමග…

ඔබට ධනාත්මක චින්තනය (Positive Thinking) භාවිතයෙන් ජීවිතය ජය ගැනීමට යාමේදී ඇති වන ගැටඵ අප වෙත යොමු කරන්න.. අප හැකි පමණ ඔබට උපදේශාත්මක සහය ලබ‍ා දෙන්නට සුදනම්..

සියඵ ලිපි පහත විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න..

info@positive.lk

Call Now